ὁ Καρπός, Aphorisms 6 – 10

As our reader continued to work through Ptolemy’s Ὁ Καρπός he either was uninterested in the minor errors in the Greek or didn’t notice them (such as the τοῦ γενεθλίω which clearly should be τοῦ γενεθλίου). He did add a couple corrections, particularly when whole words were missing. And he continued adding Latin translations for nearly every Greek word.

Aphorisms 6 – 10 from the copy of Ptolemy’s Ὁ Καρπός in BnF gr. 2180.

Here is a transcription of these aphorisms. As in previous posts, I have not corrected the orthography or other mistakes.

Τότε ὠφελεῖ ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἡμερῶν καὶ τῶν ὡρῶν, ὅτε ἐστὶν ὁ καιρὸϲ εὔθητοϲ ἀπὸ τοῦ γενεθλίω. εἰ γὰρ ἐναντίοϲ ἐστίν, οὐ λυσιτελεισει, εἰ τάχα καὶ πρὸϲ ἀγαθὴν ἀφορᾷ ἔκβασιν.
Οὐ δύναταί τισ καταλαβεῖν τὰϲ κράσεις τῶν [ἀστέρπων], εἰ μὴ πρώτερον διαγνῷ τὰϲ διαφορὰϲ καὶ τὰσ κράσεισ τὰϲ φυσικάϲ αὐτῶν.
Ἡ σοφὴ ψυχὴ συνεργεῖ τῇ οὐρανίᾳ ἐνεργείᾳ ὥσπερ ὁ ἄριστοϲ γεωργὸϲ συνεργεῖ τῇ φύσει τῆϲ γὴσ δι ἀροτριάσεωσ καὶ ἀνὰκακθάρσεωσ.
Τὰ ἐν τῇ γενέσει καὶ φθορᾷ εἴδη πάσχει ὑπὸ τῶν οὐρανίων εἰδῶν. καὶ διὰ τοῦτο χρῶνται οἱ στοιχειοματικοὶ τούτοισ, τὰϲ ἐπεμβάσεισ τῶν ἀστέρων ^σκοποῦντεσ ἐπ᾽αὐτήν ἐπ’αὐτά.
Χρῶ ἐν ταῖσ ἐπιλογαῖϲ τῶν ἡμερῶν καὶ τῶν ὡρῶν, τοῖϲ κακοποιοῖσ, ὥσπερ ὁ ἄριστοϲ ἰατρὸϲ τοῖσ δηλητηρίοισ πρὸϲ θεραπείαν συμμήτρωσ.

These aphorisms resemble those in a later copy, BL Harley ms. 5597.

The first seven aphorisms from the copy of Ὁ Καρπός in BL Harley ms. 5597.
Comparison of Aphorisms ϛ’ to ι’ in BnF gr. 2180 and BL Harley ms. 5597
Aphorism BnF 2180 Harley ms 5597
ϛ’ Τότε ὠφελεῖ ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἡμερῶν καὶ τῶν ὡρῶν, ὅτε ἐστὶν ὁ καιρὸϲ εὔθητοϲ ἀπὸ τοῦ γενεθλίω. εἰ γὰρ ἐναντίοϲ ἐστίν, οὐ λυσιτελεισει, εἰ τάχα καὶ πρὸϲ ἀγαθὴν ἀφορᾷ ἔκβασιν. Τότε ὠφελεῖ ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἡμερῶν καὶ τῶν ὡρῶν, ὅτε ἐστὶν ὁ καιρὸς εὔθετος ἀπὸ τοῦ γενεθλὶου. εἰ γὰρ ἐναντίος ἐστίν, οὐ λυσιτελήσει, εἰ τάχα καὶ πρὸϲ ἀγαθὴν ἀφορᾷ ἔκβασιν.
ζ’ Οὐ δύναταί τισ καταλαβεῖν τὰϲ κράσεις τῶν [ἀστέρπων], εἰ μὴ πρώτερον διαγνῷ τὰϲ διαφορὰϲ καὶ τὰσ κράσεισ τὰϲ φυσικάϲ αὐτῶν. Οὐ δύναταί τις καταλαβεῖν τὰς κράσεις τῶν ἀστέρπων, εἰ μὴ πρότερον διαγνῷ τὰς διαφορὰς καὶ τὰς κράσεις τὰσ φυσικάς.
η’ Ἡ σοφὴ ψυχὴ συνεργεῖ τῇ οὐρανίᾳ ἐνεργείᾳ ὥσπερ ὁ ἄριστοϲ γεωργὸϲ συνεργεῖ τῇ φύσει τῆϲ γὴσ δι ἀροτριάσεωσ καὶ ἀνὰκακθάρσεωσ. Ἡ σοφὴ ψυχὴ συνεργεῖ τῇ οὐρανίᾳ ἐνεργείᾳ ὥσπερ ὁ ἄριστος γεωργὸς συνεργεῖ τῇ φύσει τῆς γὴς διὰ τῆς ἀροτριάσεως καὶ ἀνὰκαθάρσεως.
θ’ Τὰ ἐν τῇ γενέσει καὶ φθορᾷ εἴδη πάσχει ὑπὸ τῶν οὐρανίων εἰδῶν. καὶ διὰ τοῦτο χρῶνται οἱ στοιχειοματικοὶ τούτοισ, τὰϲ ἐπεμβάσεισ τῶν ἀστέρων ^σκοποῦντεσ ἐπ᾽αὐτήν ἐπ’αὐτά. Τὰ ἐν τῇ γενέσει καὶ φθορᾷ εἴδη πάσχει ὑπὸ τῶν οὐρανίων εἰδῶν. καὶ διὰ τοῦτο χρῶνται τούτοις οἱ στοιχειωματικοὶ τὰς ἐπεμβάσεις τῶν ἀστέρων σκοποῦντες ἐπ’αὐτήν.
ι’ Χρῶ ἐν ταῖσ ἐπιλογαῖϲ τῶν ἡμερῶν καὶ τῶν ὡρῶν, τοῖϲ κακοποιοῖσ, ὥσπερ ὁ ἄριστοϲ ἰατρὸϲ τοῖσ δηλητηρίοισ πρὸϲ θεραπείαν συμμήτρωσ. Χρῶ ἐν ταῖς ἐπιλογαῖς τῶν ἡμερῶν καὶ τῶν ὡρῶν, τοῖς κακοποιοῖσ, ὥσπερ ὁ ἄριστος ἰατρὸς τοῖς δηλητηρίοις πρὸς θεραπείαν συμμέτρως.

As promised, here is an initial English translation of aphorisms 6 through 10. Some of these were rather odd and posed some challenges, but here you go:

Translations of Ptolemy’s Aphorisms ϛ’ to ι’
Aphorism Greek English
ϛ’ Τότε ὠφελεῖ ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἡμερῶν καὶ τῶν ὡρῶν, ὅτε ἐστὶν ὁ καιρὸϲ εὔθητοϲ ἀπὸ τοῦ γενεθλίω. εἰ γὰρ ἐναντίοϲ ἐστίν, οὐ λυσιτελεισει, εἰ τάχα καὶ πρὸϲ ἀγαθὴν ἀφορᾷ ἔκβασιν. Then the choice of days and hours is beneficial when the time is properly arranged from the nativity. For if it is opposed, there will be no profit, even if it looks to a good outcome.
ζ’ Οὐ δύναταί τισ καταλαβεῖν τὰϲ κράσεις τῶν [ἀστέρπων], εἰ μὴ πρώτερον διαγνῷ τὰϲ διαφορὰϲ καὶ τὰσ κράσεισ τὰϲ φυσικάϲ αὐτῶν. A person cannot grasp the combinations of the stars, if he has not first discerned their differences and their natural dispositions.
η’ Ἡ σοφὴ ψυχὴ συνεργεῖ τῇ οὐρανίᾳ ἐνεργείᾳ ὥσπερ ὁ ἄριστοϲ γεωργὸϲ συνεργεῖ τῇ φύσει τῆϲ γὴσ δι ἀροτριάσεωσ καὶ ἀνὰκακθάρσεωσ. The wise mind assists the heavenly influences, just as the best farmer assists the nature of the earth through plowing and clearing.
θ’ Τὰ ἐν τῇ γενέσει καὶ φθορᾷ εἴδη πάσχει ὑπὸ τῶν οὐρανίων εἰδῶν. καὶ διὰ τοῦτο χρῶνται οἱ στοιχειοματικοὶ τούτοισ, τὰϲ ἐπεμβάσεισ τῶν ἀστέρων ^σκοποῦντεσ ἐπ᾽αὐτήν ἐπ’αὐτά. In their generation and corruption [terrestrial] forms are affected by the celestial forms. And for this reason casters of nativities makers of talismans (?)[1] consult them by examining the ingresses of the stars on them.
ι’ Χρῶ ἐν ταῖσ ἐπιλογαῖϲ τῶν ἡμερῶν καὶ τῶν ὡρῶν, τοῖϲ κακοποιοῖσ, ὥσπερ ὁ ἄριστοϲ ἰατρὸϲ τοῖσ δηλητηρίοισ πρὸϲ θεραπείαν συμμήτρωσ. Use the the malefics in the selection of days and of hours, just as the best physician uses poisons in moderation for cure.

Rather than continue posting every few aphorisms, as I work through Ptolemy’s Ὁ Καρπός I will try to post a group of ten aphorisms every few days until I get to the end. Then I’ll go back and try to polish the translation. Why? Because it’s kinda fun in a totally nerdy way and a great way to avoid real work while doing something that feels more productive and useful than watching cat videos.[2]


  1. In working through these translations I came across an article that has prompted me to change at least for the moment my translation of στοιχειοματικοὶ from “casters of nativities” to “makers of talismans.” For more, see “Στοιχειωματικοί were casters of something.”
     ↩

  2. I don’t watch cat videos. I am not judging people who have or who do, I just don’t enjoy cat videos. But I recognize they represent the quintessential work avoidance time suck. So what I’m trying to say is transcribing and translating Ptolemy’s Ὁ Καρπός is also work avoidance but marginally less useless.  ↩